20/1/13

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦ ΑΠΑΞ από ΕΤΥΠΣ και ΤΠΔΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3498
31 Δεκεμβρίου 2012
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30854/3809 (1)
Ανασχεδιασμός Τεχνικής Βάσης Εφάπαξ Παροχών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 «΄Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 682/31−12−12 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που παρέχουν Εφάπαξ Βοηθήματα, αποφασίζουμε:
Οι τεχνικές παράμετροι της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 καθορίζονται ως εξής:
1. Νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φορέων – τομέων πρόνοιας
Το γενικό πλαίσιο που διέπει τον καθορισμό των εφάπαξ παροχών, είναι ένα διανεμητικό σύστημα καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).
 Το νέο σύστημα εφαρμόζεται από 1.1.2014.
2. Γενικός τύπος υπολογισμού απονεμόμενης εφάπαξ παροχής. Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευμένη αξία των εισφορών, πρέπει να αποτελεί την εφάπαξ παροχή.
Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
όπου
                                        a                     a
LStNDC  = SF1 ΣCom j Π(1+gk)  (1)
                               J=1           k=j
Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
 a : τα έτη συσσώρευσης εισφορών
gk : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο όπου ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k
Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.
SFt : ο συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t
3. Συντελεστής βιωσιμότητας
Ως συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t ορίζεται
το πηλίκο:
όπου
                                                  LS
                    C1 +SC1 – ADt +At-------
                                                  TLt
Sf1 = --------------------------------------------------------------- με SFt ≤ 1 (2)                          
                        LSt
 

Ct : οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη έτους t
SCt : η ειδική τακτική εισφορά έτους t, όπου υπάρχει
ADt : τα διοικητικά έξοδα έτους t
At : η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί κατά την
31.12 του έτους t, πριν την καταβολή των συνολικών εφάπαξ παροχών του έτους t και χωρίς να  ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη του έτους t, η ειδική τακτική εισφορά του έτους t όπου αυτή υπάρχει, καθώς και τα διοικητικά έξοδα του έτους t
LSt : οι συνολικές εφάπαξ παροχές έτους t, χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας
TLt : η παρούσα αξία συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο έτος t (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας) με τους κανόνες του συστήματος NDC
Η περιουσία At του έτους t λαμβάνεται υπόψη σε τρέχουσες τιμές, ενώ το τμήμα αυτής πρέπει να
εί ναι μικρότερο ή ίσο της κυκλοφορούσας περιουσίας.
Τα διοικητικά έξοδα του έτους t, που λαμβάνονται υπόψη στον τύπο (2), ορίζονται ως εκείνα τα έξοδα διοίκησης που πραγματοποιούνται στο έτος t, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του Φορέα−Τομέα προς τους ασφαλισμένους. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους t.
Η καταβολή των εφάπαξ παροχών του έτους t, πραγματοποιείται μετά τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t.
Οι διαδικασίες για τον υπολογισμό του οριστικού συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t ολοκληρώνονται
ως το τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
4. Γενικά Θέματα
Τυχόν λοιπά ή/και έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσοδα επενδύσεων μειωμένα κατά τα έξοδα επενδύσεων, δημιουργούν περιουσιακά στοιχεία.
Για την επιστροφή εισφορών εντόκως, εάν και όπου αυτή προβλέπεται, για τις περιπτώσεις που δε συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις λήψης εφάπαξ παροχής, ως επιτόκιο καθορίζεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή του τρέχοντος έτους, μειωμένο κατά μια ποσοστιαία μονάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ__

περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 «΄Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016»
 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
………….
3. Οι ανωτέρω μειώσεις στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)         
……….

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μέχρι 31.12.2012,  μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ  παροχές των φορέων – τομέων πρόνοιας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή της. Από 1.1.2014 το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων – τομέων πρόνοιας υπολογίζεται σύμφωνα με τη νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές.

Το  λεγόμενο «μικρό»  Εφ Απαξ χορηγείται απ΄το ΤΕΑΠΑΣΑ Ειδικότερα:
ΑΠ  ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ ΤΟ Τ.Π.Υ.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ  (τ.  ΕΤΥΠΣ)

Το  «μεγάλο»  Εφ Απαξ χορηγείται από το ΤΠΔΥ. Οι τελευταίες μειώσεις περιγράφονται  ΣΤΗΝ  παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)  ΚΑΙ     είναι της τάξης του 20%   (περίπου 46% απ το 2009).

Απ΄τα  παραπάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι μόνον όσοι αποχωρήσουν το 2013  ίσως προλάβουν να εισπράξουν μέρος των μειωμένων Εφ Άπαξ……..
Η απώλεια  θα ξεπεράσει τα 25.000,00 ευρώ ανά τομέα στα υψηλότερα κλιμάκια……..

Τα «λεφτά»  άλλαξαν χέρια ………. Και σίγουρα δεν θα υπάρχουν
την  01-01-2014. Δυστυχώς κάποιοι θεώρησαν κινδυνολογία και πολιτικολογία την απλή παρακολούθηση των εξελίξεων και των νομοθετημάτων που επίσης "δυστυχώς" ψηφίστηκαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Η αρχή έγινε με τον Ν3845/2010 (Πρώτο ΜΝΗΜΟΝΙΟ) για τον οποίο δεν ήταν «αδιάβαστοι» , Μόνον, μερικοί πολιτικοί που είχαν και το θράσος να το ομολογήσουν. Χρειάστηκαν τρία χρόνια στους συμπολίτες μας  αλλά και στους συναδέλφους και πληθώρα περικοπών για να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. 
Δεν διαφαίνεται ελπίδα καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης.
Η  κρίση έχει πλήξει βαθιά την «Ελληνική Οικογένεια ».
Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν στηρίχθηκε στις δράσεις του και βρέθηκε στο στόχαστρο της επικοινωνιακής απαξίωσης. Σημειωτέων στο χώρο του ΠΣ την τελευταία τριετία επικράτησαν Πολιτικές επιλογές, ισοπεδωτικού χαρακτήρα και έλλειψης σεβασμού σε βασικές αρχές, εξασφάλισης λειτουργίας του οργανισμού, ώστε  να δύναται να ανταποκριθεί στις διαμορφούμενες κοινωνικές συνθήκες και να προασπίσει με ασφάλεια το κοινωνικό σύνολο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Η ισοπέδωση όμως βρήκε υποστηρικτές   στελέχη του ΠΣ που ως «άλλοι προσκυνημένοι»   τις υλοποίησαν.
……………
χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια σήμερα και στην επόμενη ημέρα και όπως έλεγε ο
Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
"Σωτηρία θα πει να λυτρωθείς απ’ όλους τους σωτήρες· αυτή ‘ναι η ανώτατη λευτεριά, η πιο αψηλή, όπου με δυσκολία αναπνέει ο άνθρωπος. Αντέχεις;"