9/1/13

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ : Νόμος 3938/2011


Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
……………………………
4. Επί του άρθρου 15 παρ. 1, 2, 3, 7, 9 και 10
Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώμα (εφεξής, «Π.Σ.») ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης» και με δυνατότητα διαρκούς ανανέωσης της θητείας τους (άρθρο 15παρ. 7), σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται με ταυτόχρονη αντίστοιχη μείωση των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών (άρθρο 15 παρ.1). Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης είναι «κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας» ενώ, παραλλήλως, «δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες» (άρθρο 15 παρ. 9 εδ. α΄). Ο χρόνος παροχής εργασίας και οι άδειές τους ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες» (άρθρο 15 παρ. 9 εδ. στ΄).
Από τα ανωτέρω καθώς και από τον συνδυασμό των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου 15 συνάγονται, σε σχέση με τη συνιστώμενη νέα κατηγορία προσωπικού του Π.Σ., τα εξής: Αν και προτείνεται να υπαχθούν σε υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, όπου έχουν εισαχθεί αποκλίσεις από την αντίστοιχη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού γενικών καθηκόντων (διαφορετική διαδικασία πρόσληψης, έλλειψη δυνατότητας βαθμολογικής προαγωγής, διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των αποδοχών, κ.λπ.), εν τούτοις οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν, υπό τους ίδιους όρους (ωράριο, εξοπλισμός, επιχειρησιακός σχεδιασμός), καθήκοντα που αντιστοιχούν στην εκπλήρωση της κύριας αποστολής του Π.Σ.. Συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις», αποστολή του Π.Σ. είναι η «ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών (…).  ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές».
Η, κατά το μεγαλύτερο μέρος, ταύτιση των καθηκόντων μεταξύ των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και των μόνιμων πυροσβεστών συνάγεται και από τη διάταξη της παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 15, συμφώνως προς την οποία η σύσταση των νέων οργανικών επί θητεία θέσεων για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης γίνεται με ταυτόχρονη μείωση αντίστοιχων
οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών.
Δεδομένου ότι με διατάξεις του άρθρου 15 προτείνεται να εισαχθούν αποκλίσεις του υπηρεσιακού καθεστώτος των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης από εκείνο που διέπει το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όσες εξ αυτών συνδέονται προς την εκτέλεση υπηρεσίας πρέπει να εξετασθούν υπό το φως της κατά τα ως άνω ανάληψης, εκ μέρους των πρώτων, καθηκόντων έντασης και επικινδυνότητας ίσου βαθμού προς τα καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού.
Ειδικότερα:
Α) Συμφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 15, κύριες προϋποθέσεις για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης συνιστούν, καταρχήν, η κατοχή απολυτηρίου Γυμνασίου και ηλικία μικρότερη του 29ου έτους.
Επισημαίνεται ότι το ισχύον αντίστοιχο, καταρχήν, όριο ηλικίας για την κατάταξη των (μόνιμων) δόκιμων πυροσβεστών είναι το 30ό έτος της ηλικίας τους, ενώ προϋπόθεση κατάταξης αποτελεί η κατοχή τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου Λυκείου [άρθρο 1 στοιχ. 2 και 3, αντιστοίχως, του π.δ. 19/2006 «Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις»).
Β) Περαιτέρω, συμφώνως προς την παρ. 3 περίπτ. α΄ του άρθρου 15, ανώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή σε προκήρυξη διαγωνισμού για κατάταξη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ορίζεται το 45ο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος εργάσθηκε ως εποχικός πυροσβέστης κατά τις αντιπυρικές περιόδους τριών ετών, και, συγκεκριμένως, κατά την περίοδο 2008 έως και 2010. Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι: α) το σχετικό όριο ηλικίας εκλαμβάνεται ως τεκμήριο για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής του Π.Σ., «για την εκπλήρωση της οποίας το πυροσβεστικό προσωπικό ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες, που απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, όπως (…) αυξημένο επίπεδο μυϊκής δύναμης, αντοχής και ταχύτητας» (ΔΕφΑθ 81/2010, βλ. και ΣτΕ 2096/2000), και β) η διαφοροποίηση στο όριο ηλικίας κατάταξης για την ίδια κατηγορία προσωπικού (ή προσωπικού που ασκεί τα ίδια ή παρόμοια καθήκοντα) έχει κριθεί σύμφωνη προς την αρχή της ισότητας, «όταν συναρτάται προς μία επαρκή χρονικά απασχόληση στην δασοπυρόσβεση και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας» (ΣτΕ 1564/2009).
Γ) Συμφώνως προς το εδ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 15, «(…) δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους των υποψηφίων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με προϋπηρεσία εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού] σε αθλητικές δοκιμασίες».
Από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης συνάγεται ότι, ενώ για τους υποψήφιους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με προϋπηρεσία εποχικού πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού δεν απαιτείται όριο αναστήματος ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες, για τους υπόλοιπους υποψήφιους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (χωρίς προϋπηρεσία) εφαρμόζονται κανονικώς οι διατάξεις περί ελάχιστου αναστήματος και περί υποβολής σε αθλητικές δοκιμασίες.
Σχετικώς με το όριο αναστήματος, έχει κριθεί ότι το κριτήριο του καθορισμού «ενός ελαχίστου αναστήματος, 1,70 μ., που δεν υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο αναστήματος των ανδρών (1,67 μ.) για την πρόσληψη ως πυροσβέστη, είναι πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον κανονιστικό νομοθέτη σκοπού, ο οποίος συνίσταται στη θέσπιση ορισμένων σωματικών προσόντων αναγκαίων (…) για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, για την εκπλήρωση της οποίας το πυροσβεστικό προσωπικό ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες, που απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, όπως ορισμένο ύψος (πρβλ. ΣτΕ 2096/2000)» (όπως αναφέρεται στη ΔΕφΑθ 81/2010). Περαιτέρω, έχει κριθεί ότι το κριτήριο του καθορισμού ελάχιστου αναστήματος «δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, συναπτόμενους προς τις
απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος, καθόσον αποτελεί προϋπόθεση αναγκαία και πρόσφορη για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι το πυροσβεστικό προσωπικό κατά την εκπλήρωση της αποστολής του ασκεί δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, μεταξύ των οποίων και ορισμένο ελάχιστο ανάστημα (πρβλ. ΣτΕ 1247/2008 που αφορά ανάστημα αστυνομικού προσωπικού)» (όπως αναφέρεται στη ΔΕφΑθ 592/2009).
Σχετικώς με τη μη υποβολή σε αθλητικές δοκιμασίες επισημαίνεται ότι, συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 19/2006, απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας διαγωνισμού των υποψήφιων δόκιμων πυροσβεστών (για μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό) αποτελεί η αυστηρή διαδικασία αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης. Συναφώς, έχει κριθεί ότι «Με τη διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών επιδιώκεται η διαπίστωση της σωματικής ικανότητας του υποψηφίου πυροσβέστη, σε βαθμό ικανοποιητικό για την άσκηση του πυροσβεστικού έργου» (ΔΕφΑθ 34/2010), και ότι «οι καλές επιδόσεις του υποψηφίου στις ως άνω αθλητικές δοκιμασίες συνιστούν μέσο πιστοποίησης ύπαρξης της μυϊκής δύναμης, που απαιτείται προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει τα μελλοντικά του καθήκοντα (…), δεδομένου ότι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι κατά την εκπλήρωση των ειδικών καθηκόντων τους (καταστολή πυρκαγιών, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, διάσωση ατόμων και περιουσιών), αναπτύσσουν δραστηριότητες, όπου τα σωματικά προσόντα διαδραματίζουν ως επί το πλείστον αποφασιστικό ρόλο, τα οποία συνεπώς πρέπει να έχουν όλοι οι υπάλληλοι, αδιακρίτως φύλου (πρβλ. ΣτΕ 1247/2008)» και πρέπει να ανταποκριθούν «στις συνεχώς διευρυνόμενες αρμοδιότητες αυτού [του Π.Σ.] (καταστολή πυρκαγιών, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, διάσωση ατόμων και περιουσιών, επικίνδυνα περιβαλλοντικά, τεχνολογικά, βιοχημικά, ραδιενεργά και λοιπά συμβάντα), οι οποίες προδήλως απαιτούν αυξημένες ψυχοσωματικές δυνάμεις» (ΔΕφΑθ 1010/2009).
Συμφώνως προς την αιτιολογική έκθεση επί του υπό ψήφιση Νσχ (σελ. 8),η απόκλιση από τον κανόνα, τόσο του ελάχιστου αναστήματος (τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες και 1,65 μ. για τις γυναίκες, βλ. άρθρο 1 στοιχ.5 του π.δ. 19/2006), όσο και της υποβολής σε αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογείται «λόγω της μακράς προϋπηρεσίας και της δοκιμασίας τους στο αντικείμενο αυτό». Επαναλαμβάνεται, εν προκειμένω, ο προβληματισμός που εκτέθηκε ανωτέρω (υπό Β της παρούσας παρατήρησης) σχετικώς με τον χαρακτηρισμό προϋπηρεσίας τριών ετών, ως «μακράς». Επισημαίνεται, συναφώς, ότι η προϋπηρεσία των υποψηφίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: α) τους έχοντες την ειδικότητα του πυροφύλακα (Κατηγορία Δ΄, άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 124/2003 «Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης»), κύριο καθήκον του οποίου αποτελεί «η στελέχωση Πυροφυλακίου», κτηριακής, δηλαδή, εγκατάστασης μόνιμου παρατηρητηρίου (όλα τα πυροφυλάκια των δασικών υπηρεσιών παραχωρήθηκαν στο Π.Σ. με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»), και β) το εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό (άρθρο 30 παρ. 20 του ν. 2538/1997), καθήκον του οποίου αποτελεί η «εξυπηρέτηση λειτουργίας ή άλλων αναγκών των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων, των σταθμών αεροπυροσβεστικών μέσων, των σταθμών αεροπυρόσβεσης, των πυροφυλακείων και  εγκαταστάσεων».
Διατυπώνεται, επομένως, το ερώτημα εάν προϋποθέσεις πρόσληψης (ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, αυξημένο επίπεδο μυϊκής δύναμης, αντοχής και ταχύτητας, κ.λπ.), οι οποίες, συμφώνως προς την προεκτεθείσα νομολογία, κρίνονται αναγκαίες και πρόσφορες για την εκτέλεση του έργου του Π.Σ. και συνάπτονται κατ’ αντικειμενικό τρόπο προς την εκτέλεσή του, μπορούν να μην απαιτούνται, όταν πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού με προϋπηρεσία σε διαφορετικό αντικείμενο από εκείνο της προκηρυσσόμενης θέσης.
5. Επί του άρθρου 15 παρ. 5
Κατά την προς ψήφιση διάταξη, «Ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, (…), τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και ο τρόπος διαπίστωσής τους, τα κωλύματα, (…), η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη». Δημιουργείται, ενπροκειμένω, προβληματισμός εάν τα προσόντα και τα κωλύματα κατάταξης κατηγορίας προσωπικού σε Σώμα Ασφαλείας, καθώς και η εν γένει διαδικασία πρόσληψής του μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικότερα ή μερικότερα ή λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα θέματα. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, για τη ρύθμισή τους ενδείκνυται η παροχή εξουσιοδότησης προς έκδοση προεδρικού διατάγματος.
6. Επί του άρθρου 15 παρ. 6
Κατά το εδ. ε΄ της προτεινόμενης διάταξης, «Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής [δηλαδή, της τριετίας από την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων από την αρμόδια επιτροπή] απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από  την προκήρυξη». Θα ήταν, ενδεχομένως, σκόπιμο, για λόγους ορθής εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης, να αντικατασταθεί η εν λόγω διάταξη ως εξής: «Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής [δηλαδή, της τριετίας από την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων από την αρμόδια επιτροπή] απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας, την οποία απαιτείται να έχουν κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης».

7. Επί του άρθρου 15 παρ. 8
Α) Κατά την προτεινόμενη διάταξη, «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν (…) να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό (…)».
Η εν λόγω κατηγορία προσωπικού προτείνεται να μονιμοποιείται χωρίς την τήρηση των διαδικασιών και των προϋποθέσεων που έχουν καθορισθεί για τους υπόλοιπους υποψήφιους δόκιμους πυροσβέστες. (Για τα ζητήματα που ανακύπτουν, βλ. ανωτέρω, υπό Παρατήρηση 4). Εξ άλλου, έχει κριθεί ότι, κατά τον καθορισμό του τρόπου εξακρίβωσης της καταλληλότητας των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του πυροσβεστικού υπαλλήλου (τρόπος εξέτασης, είδος αγωνισμάτων, κ.λπ.) «ο νομοθέτης (…) πρέπει να ασκεί την ευχέρεια αυτή με κριτήρια αντικειμενικά, γενικά για όλους τους υποψηφίους και πρόσφορα για την κατά τα ανωτέρω διακρίβωση της καταλληλότητάς τους (ΣτΕ 741/2002, 1433/2004, 3443/2004)» (όπως αναφέρεται στη ΔΕφΑθ 1010/2009).
Β) Κατά το εδ. ε΄ της προτεινόμενης διάταξης, «Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών (…)». Εν προκειμένω, θα έχρηζε, ενδεχομένως, διευκρίνισης το εξής ζήτημα:
Συμφώνως προς το άρθρο 11Α του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι πυροσβέστες «μετατίθενται στην πόλη συμφέροντός τους, μόνον εφόσον προκύψει σε αυτήν πραγματική κενή οργανική θέση και ταυτόχρονα έχει προηγηθεί πρόσληψη πυροσβεστών στην Υπηρεσία από την οποία επιθυμούν να μετατεθούν», ενώ, παραλλήλως, «λαμβάνεται υπόψη η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας» ή «η μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Πυροσβεστών».
Από τον συνδυασμό των εν λόγω διατάξεων προκύπτει ότι: α) στο σύστημα μεταθέσεων, ισχύει η αρχαιότητα ως κριτήριο επιλογής του υπαλλήλου του οποίου η αίτηση προτίμησης θα γίνει δεκτή, και β) εισάγεται κατευθυντήρια γραμμή προς τη διοίκηση να τοποθετεί τους νεοπροσλαμβανομένους σε Υπηρεσία, που είτε έχει ήδη οργανικό κενό, είτε δεν την έχει δηλώσει αρχαιότερος υπάλληλος ως τόπο προτίμησης. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, δεν καθίσταται σαφές, από τη διατύπωση της παρ. 8 εδ. ε΄ του άρθρου 15, εάν οι ενταχθησόμενοι στο Π.Σ., μετά τη λήξη της πενταετίας, θα θεωρηθούν νεοπροσλαμβανόμενοι και θα καταλάβουν οργανικές θέσεις που δεν έχουν ζητηθεί από αρχαιότερους πυροσβέστες.

8. Επί του άρθρου 15 παρ. 9
Κατά τα εδ. α΄ και β΄ της προτεινόμενης διάταξης, «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες». Θα έχρηζε, ενδεχομένως, διευκρίνισης η έννοια της κατ’ επικουρικό τρόπο διάθεσης του εν λόγω προσωπικού στην άσκηση των υπόλοιπων καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3511/2006 και σε άλλες κανονιστικές πράξεις).

9. Επί του άρθρου 15 παρ. 10
Κατά τα εδ. γ΄ και δ΄ της προς ψήφιση διάταξης, «Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετατίθενται  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παρ. 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες». Θα έχρηζε, ενδεχομένως, διευκρίνισης η σχέση μεταξύ των δύο κατηγοριών οργανικών θέσεων, εκείνης των πυροσβεστών πενταετούς απασχόλησης, που συνιστάται με το υπό ψήφιση Νσχ, και εκείνης του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να αποσαφηνισθεί το ζήτημα των μεταξύ τους τομών στο θέμα των μεταθέσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία ήθελε γίνει δεκτό ότι και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων διεκδικούν κοινές οργανικές θέσεις, εγείρονται ζητήματα όμοια με της διάταξης της παρ. 8 εδ. ε΄ του άρθρου 15.
10. Επί του άρθρου 15 παρ. 15
Κατά την προτεινόμενη διάταξη, «Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση». Δεδομένου ότι ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δύνανται να προσληφθούν και πρόσωπα χωρίς προϋπηρεσία εποχικού πυροσβέστη, αλλά και ότι ο θεσμός της πρόσληψης πυροσβεστικού προσωπικού εποχιακής απασχόλησης είναι πιθανό να μην έχει εφαρμογή μετά λίγα έτη από σήμερα, η εν λόγω διάταξη θα έπρεπε να αντικατασταθεί κατά τρόπο, ώστε ο καθορισμός των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω επί θητεία υπαλλήλων να γίνεται κατ’ αναφορά προς ρυθμίσεις σχετικές με τον υπολογισμό της μισθοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν διαφοροποιήσεις που υφίστανται σήμερα κατά τη μισθοδοσία εποχικών πυροσβεστών διαφορετικών ειδικοτήτων, για κάθε μία εκ των οποίων προβλέπονται διαφορετικά καθήκοντα (βλ. άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 124/2003, και, για το ισχύον διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς μεταξύ των κατηγοριών εποχικών πυροσβεστών, βλ. υπ’ αριθμ. 19535 Φ. 504.22/29.4.2009 εγκύκλιο Α.Π.Σ.), παρά την προτεινόμενη, με το υπό ψήφιση άρθρο 15, ανάληψη, στο εξής εκ μέρους όλων των προσληφθησομένων, κοινών καθηκόντων. Θα έχρηζε, επίσης, διευκρίνισης ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής του προσληφθησόμενου προσωπικού για υπερωριακή απασχόληση (ώρες νυχτερινής απασχόλησης, αργίες, Σάββατα και Κυριακές), δεδομένου ότι το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό αμείβεται για αυτή με διαφορετικό τρόπο σε σχέση τόσο με τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους, όσο και με τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.