13/6/11

Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού

ΝΟΜΟΣ 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α) Άρθρο 7
1......
2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται
από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόε−
δρο.
β. Τον Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τους Γενικούς Επιθεωρητές Υπηρεσιών Πυροσβε−
στικού Σώματος.
δ. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος.
ε. Τους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος και
στ. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον−
δίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστι−
κού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Πυροσβεστι−
κού Σώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις
κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρμόζεται στις ανα−
γκαίες τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκ−
πλήρωση της αποστολής του.
β. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθε−
σμους στόχους του Σώματος.
γ. Σχεδιάζει μέτρα για την πρόληψη και καταστολή
των πυρκαγιών.
δ. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας, αναφο−
ρικά με τους εμπρησμούς και σχεδιάζει μέτρα πρόληψης
και καταστολής της.
ε. Γνωμοδοτεί για θέματα αναδιοργάνωσης του Πυρο−
σβεστικού Σώματος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβι−
βασμό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης
και για κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία
των Υπηρεσιών του.
στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό,
εξοπλισμό και μέσα.
ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέ−
λιξης, καταστάσεων και αμοιβών όλων των κατηγοριών
προσωπικού του Σώματος και προτείνει μέτρα για τη
βελτίωσή τους.
η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης, εκπαίδευσης
και πειθαρχίας του προσωπικού.
θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετή−
σιου προϋπολογισμού, του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράμματος του
Πυροσβεστικού Σώματος.

4. ..........

Τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει συγκληθεί ούτε μια φορά.
Δείγμα σεβασμού της ισχυούσας νομοθεσίας.
Τα νομοθετήματα που αφορούν το ΠΣ σχεδιάζονται πιθανότατα σε άλλα επιτελεία .....