20/11/15

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4249/2014

Δημοσιεύω  πρόταση για την αλλαγή του Ν4249/2014  για την λειτουργία της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Η πρόταση κατατέθηκε θεσμικά στις αρχές  του 2015 μαζί με σχέδιο Υ.Α. για την στρατιωτική θητεία, και περιελάμβανε αιτιολογική έκθεση και κοστολόγηση.


Άρθρο 69

Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-
 Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).
 

1. η παρ.1 τροποποιείται ως εξής: Η Πυροσβεστική Ακαδημία είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστη­μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, παρέ­χοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά  η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δια του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος

3. στο τέλος της παρ.3 προστίθεται: οι ανωτέρω Σχολές δύναται να  λειτουργούν παραρτήματα ανά την επικράτεια με απόφαση του Αρχηγού  Πυροσβεστικού  Σώματος μετά από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
 4.η παρ.4/δ/ββ τροποποιείται ώς εξής: ββ) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του       ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002,ειδικά για τους εθελοντές του ν. 3013/2002 ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν.4249/2014.Για καμία από τις κατηγορίες των εθελοντών η πιστοποίηση δεν οδηγεί σε απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
5. η παρ. 5 τροποποιείται ως εξής :5. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδημία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο των Σχολών της μπορεί   μεταξύ άλλων:
η παρ.5ζ τροποποιείται ως εξής:ζ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης  Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η παρ.5η τροποποιείται ως εξής :η. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχομένου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής .Η αμοιβή καταβάλλεται με τη μορφή παραβόλου στις ΔΟΥ και το 80 % των εσόδων εγγράφεται στον προϋπολογισμό  του Π.Σ ...(ΚΑΕ....)......  ενώ το 20% πηγαίνει στα έσοδα του κράτους. Το σύνολο των επιστρεφόμενων εσόδων διατίθενται αποκλειστικά στην Ακαδημία. Λοιπά θέματα και διαδικασίες  λεπτομέρειες ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ανωτέρω υπηρεσίες δύναται να παρέχονται χωρίς αντίτιμο με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών, από την Πυροσβεστική Ακαδημία να συσταθεί  ειδικός εκτός προϋπολογισμού λογαριασμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης , σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α΄).
στο τέλος της παρ.5θ προστίθεται το  εξής κείμενο: να υλοποιεί τα προγράμματά της είτε εντός των παραρτημάτων της είτε σε άλλους κατάλληλους χώρους καθώς επίσης και να υλοποιεί  τα εκπαιδευτικά της προγράμματα με την εξ΄ άποστάσεως μέθοδο Ηλεκτρονική διδασκαλία e-learning (σύγχρονη ,ασύγχρονη ή μικτή /blended)
 Η παρ.6α τροποποιείται ως εξής :
6.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι:
 αα) Το εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ακαδημίας
 ββ) Τα Εκπαιδευτικά Συμβούλια των Σχολών
γγ)Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.

 Η παρ.6β τροποποιείται ως εξής :β. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ακαδημίας  αποτελείται  από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή αυτής, τον Κοσμήτορα της Ακαδημίας, τους  Διοικητές  των  Σχολών , τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τους Διευθυντές Σπουδών ως μέλη των   το οποίο και συγκαλείται  για λήψη αποφάσεων που αφορούν στο σύνολο των Σχολών της Ακαδημίας  και σοβαρά οικονομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα .Το Ε.Σ της Ακαδημίας δύναται να λειτουργήσει με μικρότερη σύνθεση στην περίπτωση που δεν είναι σε λειτουργία όλες οι Σχολές της καθώς επίσης και να ορίσει επιπλέον μέλη των οποίων η παρουσία κρίνεται απαραίτητη με δικαίωμα ψήφου κατόπιν απόφασης του Αρχηγού Π.Σ
Προστίθεται επίσης η παραγραφος 6ββ:ββ. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ανθυποπυραγών  της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αποτελείται  από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως Πρόεδρο, τον Διοικητή της Σχολής Ανθυποπυραγών, τον Υποδιοικητή της Σχολής Ανθυποπυραγών τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού ως μέλη. Για τις λοιπές  Σχολές της Πυροσβεστικής  Ακαδημίας, συμπεριλαμβανομένης της  Ε.Σ.ΠΟ.Π η σύνθεση των εκπαιδευτικών Συμβουλίων είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 31 του π.δ. 174/83.

η παρ.6γ διαγράφεται
η παρ.6δ τροποποιείται ως εξής:δ. Ο Διευθυντής  Σπουδών  της Σχολής  Ανθυποπυραγών   επιλέγεται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδημία και, εν ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της Σχολής, οι οποίοι είναι  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σπουδών σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 8α του παρόντος Για τις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχ/στων, Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης ,Ε.Σ.ΠΟ.Π ως   Δ/ντης Σπουδών  ορίζεται Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος κατά προτίμηση κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. επιτρέπεται δε ο ορισμός του  ιδίου δ/ντη σπουδών σε περισσότερες των μία Σχολών.

Η παρ.6ε τροποποιείται ως εξής: ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Ανθυποπυραγών επιλέγεται  μεταξύ των διδασκόντων καθηγητών των  της Σχολής.
Η παρ.στ τροποποιείται ως εξής: στ. Τα εκπαιδευτικά συμβούλια συγκροτούνται  με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος. Χρέη γραμματέα εκτελεί  Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός Παραγωγικής Σχολής από τη δύναμη της κάθε Σχολής, εάν αυτό δεν είναι εφικτό δύναται να ορίζεται από τη συνολική Δύναμη της Ακαδημίας .Η απόφαση ορισμού γραμματέα για όλα τα Συμβούλια γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Ακαδημίας.

Η παρ.ζ τροποποιείται ως εξης: ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής, το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Σχολής του το πρόγραμμα σπουδών της, τα θέματα της διδακτέας ύλης, τα συγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το οικείο εκπαιδευτικό συμβούλιο. Η διάκριση των μαθημάτων  της Σχολής Ανθυποπυραγών σε  ακαδημαϊκά και μη πραγματοποιείται με απόφαση Αρχηγού  μετά από πρόταση του οικείου εκπαιδευτικού συμβουλίου. Για τις λοιπές σχολές του άρθρου 3 του παρόντος δεν απαιτείται ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε ακαδημαϊκά και μή εφόσον δε, κρίνεται απαραίτητη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών οι ανωτέρω διαδικασίες λαμβάνουν χώρα αμέσως με τον ορισμό των προβλεπομένων για τη διαδικασία αυτή οργάνων.

Η παρ.η διαγράφεται.
η παρ.8α τροποποιείται ως εξής:8α. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται, για τους ιδιώτες, με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το ένστολο προσωπικό με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τον αναπληρωτή και δύο ανώτερους ή ανώτατους Αξιωματικούς του Π.Σ με πτυχίο ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση ενώ στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Διοικητή της Σχολής Ανθυποπυραγών , τον υποδιοικητή και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων.
Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης. Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τα μαθήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ακαδημαϊκά  και διδάσκονται σε Α.Ε.Ι για τη διδασκαλία τους στην  Σχολή Ανθυποπυραγών απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο, και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο πανεπιστημιακού  τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη εμπειρία στα εν λόγω θέματα . Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλίου  της Σχολής Ανθυποπυραγών  που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Σώματος  η διάρκεια του χρόνου υποβολής αιτήσεων ορίζεται στην προκήρυξη.
 Ειδικά για τις Σχολές  Πυροσβεστών ,Αρχιπυροσβεστών ,Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης και της Ε.Σ.ΠΟ.Π η προκήρυξη εκδίδεται οποτεδήποτε εντός τους έτους λειτουργίας της σχολής με τις  διαδικασίες του π.δ. 174/83
η παρ.8β τροποποιείται ως εξής: β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και αναπληρωματικοί καθηγητές.
Στην παρ.8 προστίθεται  το εδάφιο γ: 8γΓια διαλέξεις κατά εφαρμογή του άρθρου 26 του π.δ.174/83 οι διαλέκτες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προτείνονται για κάθε Σχολή από τον οικείο Διοικητή και ορίζονται με Απόφαση του Αρχηγού Π.Σ τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τους ένστολους ,για την αποζημίωση τους ισχύει ότι για το διδακτικό προσωπικό της κάθε Σχολής  με τον περιορισμό των είκοσι(20) ωρών  διάλεξης ανά Σχολή.
Στην παρ.8 προστίθεται  το εδάφιο δ: δ Το  ακαδημαϊκό έτος αρχίζει  την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει   την 31η Αυγούστου
η παρ. 9 παραμένει

η παρ.10 τροποποιείται ως εξής:10. Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκδίδεται προκήρυξη από τη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων  με την οποία ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ιδιωτών που μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις .οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για εισαγωγή στην Πυροσβεστική Ακαδημία  καταρτίζεται  από  τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Με απόφαση υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά  συμμετοχής των ιδιωτών .
  1. 1.α παραμένει
η παρ 11.1.β τροποποιείται ώς εξής:β1. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 40% έως 50% προέρχεται από ιδιώτες μέχρι 25 ετών ενώ το 50% προέρχεται υποχρεωτικά από Πυροσβέστες,  Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. β2. το 10 % των θέσεων δύναται να καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997 Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάλυψη το ποσοστό αυτό καλύπτεται από τους ιδιώτες που συμμετέχουν στις πανελλήνιες.(ΠΜ/ΠΚ/ΠΛ/ΥΓ)..........
η παρ. γ τροποποιείται ως εξης:Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καθ ύπέρβαση καλύπτεται από Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες , Πυρονόμους  πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται,εισάγονται στο 3ο έτος σπουδών.
Ή διαγράφεται και  εξακολουθεί να ισχύει το 20% καθ ϋπέρβαση του  άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122)
η παρ. 12δ τροποποιείται ως εξής:α Ο αριθμός των εισακτέων για τη Σχολή Πυροσβεστών  με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο καθορίζεται σε   ποσοστό  τουλάχιστον 50% των αποχωρήσεων του έτους και καλύπτεται  από ιδιώτες μέχρι 25 ετών ενώ οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτονται με τις διαδικασίες της Υ.Α.39389οικ./Φ.109.1/11 (ΦΕΚ 2780 Β/2-12-2011) : Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών και στα άρθρα 33-36 του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και ονομάζονται εφεξής ΠΤΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ  εκπαιδεύονται σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που εκπονείται από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  και διαρκεί από  16 έως 30  εβδομάδες.
Προστίθεται η παρ. 12δ.β για τους παραγωγικούς Πυροσβέστες απαιτείται παραμονή 1 έτους στο βαθμό του πυροσβέστη πριν την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις εθνικού επιπέδου για την εισαγωγή στη  Σχολή Ανθυποπυραγών ,ομοίως ισχυει και για τις κατατακτήριες  ,στην περίπτωση επιτυχίας εισάγεται απευθείας στο  3ο ακαδημαϊκό έτος  το ίδιο θα ισχύσει και αν επιτύχει συμμετέχων με το ποσοστό για τους  ιδιώτες.
Οι Αρχιπυροσβέστες  υποχρεούνται να παραμείνουν στον βαθμό αυτό για 1 έτος  πρίν τη συμμετοχή τους  σε οποιαδήποτε διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών  με την ποσόστωση των ενστόλων
οι μη παραγωγικοί πυροσβέστες που έχουν προσληφθεί με τις διαδικασίες του ν.4029/11συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία  εισαγωγής σε παραγωγική Σχολή μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στο βαθμό  και σε περίπτωση επιτυχίας τους στη Σχολή Ανθυποπυραγών  εισάγονται στο 1ο έτος.

Η παρ. 16 τροποποιείται ως εξής:16.όλα τα πτυχία ,διπλώματα και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης ,επιμόρφωσης  των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπογράφονται από τον Διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή
η παρ. 17 τροποποιείται ως εξής :17 α. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών για την οποία η  διάρκεια φοίτησης δύναται να είναι  έως εννέα (9) μήνες  εισάγονται με εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται  τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά , καθορίζεται επίσης η διαδικασία εξετάσεων, ο τρόπος και διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισής τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό λεπτομέρεια.
17β.Ο αριθμός εισαγομένων στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών  ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Α.Π.Σ
17. 1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει με απόφασή του πανελλήνιο διαγωνισμό, που διενεργείται στην Αθήνα, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών παραγωγικής σχολής
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Πυροσβέστες, Πυροσβέστριες, Αρχιπυροσβέστες και Αρχιπυροσβέστριες μη παραγωγικής σχολής Γενικών Υπηρεσιών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου, ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους κατά την κατάταξη τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, που κρίνεται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 122 παρ. 3 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99).
3. Στην απόφαση της προκήρυξης του διαγωνισμού αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής των υποψηφίων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθορίζεται επίσης ο αριθμός των ερωτήσεων που δίδονται στους διαγωνιζόμενους, ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασης, το πρόγραμμα διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστικά κέντρα καθώς και ο τρόπος και διαδικασία διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη, καθώς και τα αρμόδια όργανα κατάρτισής τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων καθώς και κάθε άλλη σχετική με το διαγωνισμό λεπτομέρεια.
4. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι δυνατόν να εισαχθούν τμηματικά προς φοίτηση στην οικεία Σχολή. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των προς φοίτηση επιτυχόντων καθώς και ο τρόπος εισαγωγής τους ορίζεται στην απόφαση της προκήρυξης.
Εξετάσεις − Τρόπος Αξιολόγησης των υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών υποβάλλονται κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού σε γραπτή εξέταση στα εξής μαθήματα:
α) Έκθεση
β) Πυροσβεστική Τέχνη
γ) Πυροσβεστική Νομοθεσία
δ) Φυσική
ε) Χημεία
Κατά την εξέταση στο μάθημα της Έκθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να αναπτύξουν σε χρόνο δύο (2) ωρών ένα θέμα, με σκοπό να ελεγχθεί η γλωσσική κατάρτιση, ο πλούτος και η διάρθρωση των ιδεών, η λογική ακολουθία των νοημάτων, η σαφήνεια και η πληρότητα
στην έκθεση του περιεχομένου και η γενική συγκρότηση των υποψηφίων. Η εξέταση των άλλων τεσσάρων (4) μαθημάτων πραγματοποιείται μία μόνο φορά σε ενιαία εξεταστική διαδικασία σε χρόνο δύο (2) ωρών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών, αποτελούμενη από εκατό (100) ερωτήσεις − θέματα που περιλαμβάνει τέσσερις (4) εξεταστικές ενότητες με εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις − θέματα για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Υποψήφιοι που δεν συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον ογδόντα (80) βαθμών που προκύπτει ισομερώς από τη βαθμολογία στο μάθημα της έκθεσης και τη βαθμολογία στην ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων, θεωρούνται ως αποτυχόντες του διαγωνισμού και δεν συμμετέχουν σε καμία άλλη διαδικασία αυτού.2. Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας στον οικείο πίνακα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολόγηση στο μάθημα της Έκθεσης και στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα, καθώς και η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας στα πυροσβεστικά καθήκοντα3. Η μοριοδότηση των ετών προϋπηρεσίας των υποψηφίων γίνεται ως ακολούθως: Για τα πρώτα δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας, οι υποψήφιοι λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες για κάθε έτος άσκησης πυροσβεστικών καθηκόντων μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Για κάθε επιπλέον έτος προϋπηρεσίας πάνω από τα δέκα (10) έτη, οι υποψήφιοι λαμβάνουν δύο (2)μονάδες. Η προϋπηρεσία αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών. Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται πλήρες έτος, ενώ χρόνος μικρότερος δεν υπολογίζεται. Για τους μεταταγέντες στο Πυροσβεστικό Σώμα από τη Δασική Υπηρεσία υποψηφίους σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2612/1998 (Α΄ 112), λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, ο χρόνος ενασχόλησης στη Δασική Υπηρεσία για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας ο χρόνος, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αφαιρείται κατά τις κρίσεις.4. Ο μέσος όρος του αθροίσματος, της βαθμολογίας στο μάθημα της έκθεσης και της βαθμολογίας στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα προστίθεται στη βαθμολογία των ετών προϋπηρεσίας, το άθροισμα αυτών πολλαπλασιάζεται επί 100 και ο αριθμός που εξάγεται αποτελεί τη γενική βαθμολογία κάθε υποψηφίου.5. Αρχιπυροσβέστες που προήχθησαν στο βαθμό αυτό επ’ ανδραγαθία ή σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 9 του ν. 1481/1984 καθώς και υποψήφιοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού είναι πτυχιούχοι, Σχολών ήΤμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., εισάγονται με αίτησή τους προς φοίτηση χωρίς εξετάσεις και δεν καταλαμβάνουν θέσεις από τις προκηρυχθείσες. Αυτοί καταλαμβάνουν θέσεις που κενώνονται μετά την εισαγωγή τους προς φοίτηση.
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία είναι τριμελής και την αποτελούν: Ένας (1) Ανώτατος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών ως πρόεδρος και δύο ανώτεροι Αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών με βαθμό Πυράρχου ή Αντιπυράρχου  ως μέλη και ισόβαθμοι αξιωματικοί ως αναπληρωτές τους.2. Η παραπάνω επιτροπή, έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εισιτηρίων εξετάσεων, δίδει τις αναγκαίες οδηγίες, αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα, μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα με τα προσφορότερα μέσα και τρόπους, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, βοηθούμενη στο έργο της, από πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που ορίζονται με διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ύστερα από εισήγηση του πρόεδρου της.
2Ένσταση κατά της μοριοδότησης προϋπηρεσίας Κατά της μοριοδότησης των ετών προϋπηρεσίας επιτρέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που άρχεται της επομένης της ανάρτησης των σχετικών πινάκων, η άσκηση έγγραφης ένστασης για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της. Η ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην οποία κατατέθηκε η αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων και διαβιβάζεται αυθημερόν στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, όπου στη συνέχεια εξετάζεται από τον Αρχηγό για τον έλεγχο της βασιμότητας και ακρίβειας των ισχυρισμών και ελέγχεται η νομιμότητα στη βαθμολόγηση. Εφόσον ο Αρχηγός διαπιστώσει παραλείψεις ή εσφαλμένο υπολογισμό των πραγματικών στοιχείων της προϋπηρεσίας, παραγγέλλει τη διόρθωση αυτών και την ανασύνταξη των πινάκων και στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες.
3Συνολική βαθμολογία – Έκδοση αποτελεσμάτων Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει τους πίνακες συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Στους πίνακες αυτούς φαίνεται η συνολική βαθμολογία που έχει λάβει κάθε υποψήφιος με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώ−Εματος και ανακοινώνονται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος.
4.Πειθαρχία διαγωνιζομένων1. Οι υποψήφιοι κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων υποχρεούνται να συμπεριφέρονται κόσμια, να τηρούν τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών. Ο υποψήφιος που με οποιοδήποτε τρόπο δολιεύεται τις εξετάσεις ή εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή τους ή αποπειράται να αντιγράψει μέσω σημειώσεων που φέρει μαζί του ή χρησιμοποιεί άλλα μέσα ή μεθόδους υποκλοπής των θεμάτων ή των ορθών απαντήσεων επ’ αυτών, αποκλείεται από τις παραπέρα εξετάσεις και θεωρείται αποτυχών. Ο υποψήφιος που σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα αποκλείεται από τις εξετάσεις, παραδίδει αμέ−σως το γραπτό δοκίμιό του, εάν του έχει δοθεί, το οποίο σημειώνεται με κόκκινο στυλό από τους επιτηρητές και στη συνέχεια απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό από τους επιτηρητές, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής. Οι ανωτέρω περιπτώσεις παράβασης των τιθέμενων υποχρεώσεων συνιστούν πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
5.Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων
Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές:
α) Κατάρτισης Θεμάτων για το μάθημα της Έκθεσης.
β) Κατάρτισης Ερωτήσεων για την ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων.
Στην Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων μετέχουν ένας
(1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος ως Πρόεδρος και δύο (2) μέλη από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή ειδικότητα προς το εξεταζόμενο υπ’ αυτών αντικείμενο. Η Επιτροπή καταρτίζει συνολικά τρία (3) θέματα.
Στην Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, μετέχουν
ένας (1) Ανώτερος Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος, ως Πρόεδρος και ως μέλη, από ένας (1) καθηγητής για το μάθημα της Φυσικής και το μάθημα της Χημείας, που θα προέρχεται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από ένας (1) Αξιωματικός Γενικών Υπηρεσιών του Σώματος για το μάθημα της Πυροσβεστικής Τέχνης και το μάθημα της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, που έχουν διατελέσει ως καθηγητές στα υπό εξέταση μαθήματα στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η Επιτροπή καταρτίζει συνολικά τρία (3) θέματα των εκατό (100) ερωτήσεων κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει εικοσιπέντε (25) ερωτήσεις από το κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Οι επιτροπές παραδίδουν τα θέματα που έχουν καταρτίσει, εντός κλειστού φακέλου, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημέρα που προηγείται των εξετάσεων. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προβαίνει στο κτίριο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, στην κλήρωση των προς εξέταση ζητημάτων στο μάθημα της Έκθεσης και στα άλλα τέσσερα (4) μαθήματα, τα οποία αποστέλλονται ταυτόχρονα με τρόπο πρόσφορο και ασφαλή στα εξεταστικά κέντρα.
6.Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
α. Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της έκθεσης πραγματοποιείται ως ακολούθως: Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά την αξιολόγηση ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο. Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την κλίμακα από ένα μέχρι είκοσι (1−20) και καταχωρείται από κάθε βαθμολογητή σε ακέραιους αριθμούς. Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίο το αξιολογεί και τον επικυρώνει με την υπογραφή του. Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταξη του αριθμού μηδέν στους μονοψήφιους αριθμούς. Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε δοκιμίου που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο). Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την παραπάνω βαθμολογική κλίμακα. Βαθμός αξιολόγησης κάθε γραπτού δοκιμίου είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών, ο οποίος στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή πέντε (5) και εξάγεται ο τελικός βαθμός.
β. Στην ενιαία εξέταση των τεσσάρων (4) μαθημάτων η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι εκατό (1−100) και πραγματοποιείται με τη χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας (αυτόματη βαθμολόγηση). Κάθε ερώτηση που απαντάται σωστά βαθμολογείται με μία (1) μονάδα, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων της έκθεσης και της ενιαίας εξέτασης των τεσσάρων (4) μαθημάτων, δεν επιτρέπεται.
7 Εκπαίδευση στη Σχολή
1. Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί από έξι έως  εννέα έξι μήνες. Απ’ αυτούς, 1/3  μήνες γίνεται θεωρητική εκπαίδευση και 2/3  μήνες πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα. Εάν η προαναφερόμενη εκπαίδευση πραγματοποιηθεί σε Υπηρεσία ή Σταθμό στην οποία υπηρετούσαν οι Δόκιμοι πριν την εισαγωγή τους στη Σχολή, δεν δικαιούνται εκτός έδρας αποζημίωση, σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλεται η εν λόγω αποζημίωση σύμφωνα με τα ισχύοντα.
2. Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση οι σπουδαστές διδάσκονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Αρχ/στων   όπως αυτό προκύπτει από τον οδηγό σπουδών της Σχολής ενδεικτικά μαθήματα Πυροσβεστική Τέχνη, Προληπτική Πυροπροστασία, Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία – Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία. Επιπλέον οι σπουδαστές μπορούν να διδάσκονται, με τη μορφή σεμιναριακών μαθημάτων μη βαθμολογούμενων, διάφορες θεματικές ενότητες συναφείς με το πυροσβεστικό αντικείμενο.
Η παρ.19.τροποποιείται ως εξης;
19α. Οι κανονισμοί προπτυχιακών σπουδών καταρτίζονται με απόφαση των οικείων εκπαιδευτικών συμβουλίων. Οι κανονισμοί δύνανται να αναθεωρούνται και να τροποποιούνται με την ίδια διαδικασία όταν  προκύπτουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες .
 Οι κανονισμοί σπουδών περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
α. Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
β. Περιεχόμενο των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, των αντικειμένων πυροσβεστικής πρακτικής   εκπαίδευσης
γ. Ώρες εβδομαδιαίες, εξαμήνου και συνολικές, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης.
δ. Χρονική αλληλουχία και αλληλεξάρτηση μεταξύ των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των αντικειμένων πυροσβεστικής εκπαίδευσης.
ε. Τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν στο σύνολο της εκπαίδευσης που παρέχεται στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
 Το ακριβές περιεχόμενο του προπτυχιακού Π.Σ. περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών της κάθε σχολής. εκδίδεται σε ετήσια βάση με μέριμνα του Κοσμήτορα
 Τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών για σειρά Ανθυποπυραγών γίνονται με απόφαση του Ε.Σ. και ισχύουν από το επόμενο έτος σπουδών.
Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών  λαμβάνεται υπόψη το «Πρότυπο  Αποφοίτου Αξιωματικού» του Πυροσβεστικού Σώματος  τα προγράμματα επιμόρφωσης Αξιωματικών, και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων δύναται να παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας με τη μορφή διαλέξεων ή πρακτικής άσκησης.
 Μετά την έγκριση του Προγράμματος Σπουδών και , μετά από πρόταση του Δντη Σπουδών. και του Κοσμήτορα το Ε.Σ. καταρτίζει το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει, για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος
 Ανά εκπαιδευτικό έτος και μετά την κύρωση του Γενικού Προγράμματος Εκπαίδευσης από το Α.Π.Σ. ο Κοσμήτορας και ο Δ.Α.Σ.Ε. εισηγούνται προς το Ε.Σ. Για την έγκριση του Οδηγού Σπουδών των Σχολών.
 Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει, κατ΄ ελάχιστο, τα εξής θέματα:
α. Την ιστορία της Σχολής Ανθυποπυραγών
β. Τις σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών
γ. Το οργανόγραμμα εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σ.Α
δ. Το πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
ε. Την ερευνητική δραστηριότητα των τομέων της Σ.Α.
στ. Το Διδακτικό − Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σ.Α
για τις  σχολές β,δ και ε του άρθρου 3 του παρόντος (τροποποίηση της παρ.2 του αρθρου 12 του ν3511/06) η έκδοση οδηγού σπουδών είναι δυνητική.
19β. Οι Σχολές δύνανται να λειτουργούν με χωριστούς Εσωτερικούς Κανονισμούς οποίοι   καταρτίζονται κατόπιν πρότασης των Δ/των αυτών και υποβάλλονται με  εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  για  έγκριση  από τον Αρχηγό Π.Σ. μεχρι την εκπόνηση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 174/83.
19γ.Στην Πυροσβεστική Ακαδημία δύναται να λειτουργούν ομάδες μελετών, εργασίας ,τεκμηρίωσης και ενημέρωσης, με προορισμό τη διαρκή εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών  μονάδων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  για την πραγματοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των εμπλεκομένων στην Πολιτική προστασία υπηρεσιών και φορέων  την αύξηση του βαθμού απόκρισης και  της αποδοτικότητάς αυτών  του και την κωδικοποίηση ενεργειών κατά τη διαχείριση κρίσεων καθώς επίσης για οποιοδήποτε άλλο θέμα  σχετικό με την προαγωγή της αποστολής της Ακαδημίας αλλα και για θέματα που κρίνονται καίρια  από τη φυσική και πολιτική ηγεσία και ανατίθενται σε αυτήν .
Για το ένστολο προσωπικό οι ομάδες συγκροτούνται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Σχολής και απόφασης του Αρχηγού Π.Σ Με απόφαση του Υπουργού  δημόσιας Τάξης και Προστασίας  του Πολίτη μετά από  εισήγηση του εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ακαδημίας δύνανται να συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας με ευρεία σύνθεση από δημόσιους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω ειδικών γνώσεων, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτισης και πείρας, μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου με την κατάρτιση μελετών ή διεξαγωγή ερευνών για θέματα Πολιτικής Προστασίας ή προγραμμάτων που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα εκπαιδευτικά θέματα
Η ανάθεση του έργου γίνεται με απόφαση ορισμού και υπολογίζεται σε εκπαιδευτικές ώρες. Στα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στην υπ'αριθ.2/81325/0022/27-12-2000 ΦΕΚ B 14/12-01-2001 ΚΥΑ Απόφαση  Υπουργών  Οικονομικών και  Δημοσίας Τάξης σχετικά με “Καθορισμός ωριαίας  αποζημίωσης προσωπικού που διδάσκει στις  Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,  και μόνο εφόσον το έργο τους προσφέρεται εκτός ωραρίου εργασίας .


19.δ Στην Πυροσβεστική Ακαδημία  συγκροτείται  μητρώο εκπαιδευτικού προσωπικού επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο είναι το κύριο μητρώο από το οποίο η Ακαδημία αντλεί εκπαιδευτικό  προσωπικό. Η  ένταξη στο μητρώο γίνεται κατόπιν πρόσκλησης της Πυροσβεστικής ακαδημίας μετά από υποβολή και αξιολόγηση της. Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ της Ακαδημίας κατόπιν κοινής εισήγησης των  Δ/ντων Σπουδών   των Σχολών. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το αντίστοιχο εκπαιδευτικό συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Δτη της Ακαδημίας . Στο προσωπικό αυτής της κατηγορίας δύναται να ανήκουν δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής( με αποδεδειγμένα άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας),καθηγητές ξένων γλωσσών, ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα σπουδών ,καθώς επίσης ημεδαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες. Για τα  μέλη του μητρώου η απασχόληση στα προγράμματα   επιμόρφωσης και εκπαίδευσης  γίνεται με ανάθεση καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή ιδιώτες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκάστοτε εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού  προγράμματος της ακαδημίας Αν η ανάθεση καθηκόντων αφορά ιδιώτες, θεωρείται ανάθεση έργου. Η αποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησής τους. Για την ανάθεση καθηκόντων αρκεί η έκδοση απόφασης ένταξης στο μητρώο ΄χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση ή γνώμη της υπηρεσίας ή του φορέα στον οποίο υπηρετεί ο δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος και στη συνέχεια η έκδοση απόφασης ορισμού. Η ανάθεση έργου, με την ένταξη ιδιωτών στο (μητρώο )γίνεται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης.
Η ένταξη των ανωτέρω στο Μητρώο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την απασχόλησή τους στα επιμορφωτικά προγράμματα της Ακαδημίας ., η οποία εξαρτάται από τις κατά καιρούς ανάγκες της  εκπαίδευσης  και τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου και την επάρκεια πιστώσεων. Με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου Ακαδημίας καθορίζονται προς το ειδικότερον  τα καθήκοντα των μελών του μητρώου και άλλες λεπτομέρειες τεχνικής και διαδικαστικής φύσεως καθώς επίσης και το ανώτατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί στα μέλη του  μητρώου.
19ε.Η ωριαία αποζημίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί η Πυροσβεστική Ακαδημία και χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ της Ακαδημίας  κατά παρέκκλιση κάθε ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι την έκδοση αυτής εξακολουθεί να ισχύει η υπάριθ.2/81325/0022 /27-12-2000(ΦΕΚ 14 τ΄Β)12-01-2001 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης .Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας
.
20.α. Στην Πυροσβεστική Ακαδημία ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).
η παρ.20β τροποποιείται ως εξής: β 1)με αποστολή τη  μετεκπαίδευση και επιμόρφωση σε μεταπτυχιακό επίπεδο των ανώτερων και ανώτατων στελεχών   των Σωμάτων Ασφαλείας ,των Ενόπλων Δυνάμεων  ,του Λιμενικού Σώματος ,αιρετών  των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  και δημοσίων υπαλλήλων , αντιστοίχων βαθμίδων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, σε θέματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας με έμφαση στις νέες εξελίξεις  και στη διαχείριση κρίσεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ανώτατου κρατικού λειτουργού. Αριθμός  και ιδιότητα εισαγομένων : Ο αριθμός των εισαγομένων στο τμήμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας δεν υπερβαίνει τους σαράντα(40) σπουδαστές. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες έχουν καταρχάς τα ανώτερα  στελέχη    των Σωμάτων Ασφαλείας ,των Ενόπλων Δυνάμεων  ,του Λιμενικού Σώματος ,αιρετών  των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  και δημοσίων υπαλλήλων ,αντιστοίχων βαθμίδων ,.που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Μη ελαστικές προϋποθέσεις εισαγωγής για τους  ένστολους  είναι να φέρει τουλάχιστον βαθμό ανώτερου Αξιωματικού, να μην συμπληρώνει 35ετία εντός της επομένης τετραετίας από την ημερομηνία εισόδου στη Σχολή και να έχουν κριθεί λίαν καλώς κατά την τελευταία κρίση. Για τους λοιπούς υπαλλήλους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,  και δημοσίων υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου πρέπει να ανήκουν στον κλάδο Π.Ε και να εμπλέκονται ενεργά η διοικητικά στο μηχανισμό της πολιτικής προστασίας. Η ηλικία των προς φοίτηση καλουμένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους φοιτήσεως για τους ένστολους και το 55ο έτος για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
β2διαδικασία και κριτήρια επιλογής: Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται με επιλογή, ειδικότερα θέματα ,όπως ο αριθμός θέσεων ανά κατηγορία υπαλλήλων καθώς επίσης και τα κριτήρια επιλογής  καθορίζονται  με σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Ακαδημίας. Η επιλογή των σπουδαστών   γίνεται  από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ,το Διοικητή της Ακαδημίας, και τον οικείο Διοικητή και εγκρίνεται από τον Αρχηγό Π.Σ.
β3. διάρκεια σπουδών -δίπλωμα διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι  και μεγαλύτερη των εννέα  μηνών  στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες  χορηγείται δίπλωμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στις σπουδές Πολιτικής Προστασίας.
 
β4.δικαιολογητικά υποψηφίων-διαδικασία υποβολής: όσοι από τους υποψηφίους επιθυμούν την εισαγωγή τους και συγκεντρώνουν τα οριζόμενα στις  παραγράφους β1 και β2 υποβάλλουν εντός των προβλεπομένων προθεσμιών  σχετική αίτηση απευθείας στην Ε.Σ.ΠΟ.Π επισυνάπτοντας σε αυτήν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την έγκριση της Υπηρεσίας τους.

γ1)την  υλοποίηση  προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής  κατάρτισης, καθώς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης  σε  θέματα πολιτικής προστασίας μικρής  χρονικής διάρκειας (1-5 ημέρες),κατά προτεραιότητα, για το πάσης φύσεως προσωπικό  της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού, με έμφαση στους αιρετούς  το προσωπικό   των Σωμάτων Ασφαλείας ,των Ενόπλων Δυνάμεων  ,του Λιμενικού Σώματος , τους εκπαιδευτικούς και προσωπικού του ΕΣΥ και των εθελοντών και εθελοντικών ομάδων του ν.3013/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων  108εως και 119 του παρόντος. Για τα προγράμματα της παρούσης χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη  από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(20.γ του 4249/14).

γ2.Οι προσκλήσεις δεν δημοσιεύονται πριν την εξεύρεση εθνικών ή κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Η βεβαίωση παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων  που την κατέχουν .
γ3) Η πιστοποίηση  των  εθελοντών και ειδικευμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 14 του ν.3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει ως  η μόνη αρμόδια υπηρεσία. Η ανωτέρω πιστοποίηση διαρκεί 4 έτη και ισχύει αποκλειστικά ως απόδειξη γνώσης βασικών γνώσεων προκειμένου να εγραφούν στα μητρώα της Γ.Γ.Π.Π. χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε επαγγελματικό δικαίωμα .
γ4)Η συμβολή στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας  μέσω της έρευνας των διαδικασιών και της δομής των φορέων που εμπλέκονται σε αυτόν μέσω της εκπόνησης μελετών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων και της συμβουλευτικής υποστήριξης της εφαρμογής τους.

γ5)η θέσπιση του ατομικού δελτίου κατάρτισης των υπαλλήλων για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο, οι ενότητες των στοιχείων που θα τηρούνται στο αρχείο, καθώς και ο τρόπος συλλογής και επικαιροποίησης  τους ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Σχολής μετά από Εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος.

γ6)Εκπονεί μελέτες  και έρευνες που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Σχολής και της Πυρ/κης Ακαδημίας εν γένει για ακαδημαϊκούς λόγους ή κατόπιν αιτήματος δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων
γ7)Η προώθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών ή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών κατά κύριο λόγο  προγραμμάτων καθώς επίσης και  οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και αποστολής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είτε αυτοβούλως είτε μετά από ειδική ανάθεση.

Η παρ.21.α. τροποποιείται ως εξής:Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Για τη Λειτουργία και διοίκηση  των διιδρυματικών διατμηματικών μεταπτυχιακών  αρμόδια όργανα είναι
το εκπαιδευτικό Συμβούλιο  της Σχολής ,
η ειδική δια τμηματική επιτροπή ΕΔΕ η οποία  συγκροτείται από  μέλη των αντίστοιχων Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των πανεπιστημίων και του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Ανθυποπυραγών και ο αριθμός αυτών συναποφασίζεται.
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), αποτελούμενη από  μέλη του ΔΕΠ των πανεπιστημίων και μέλη του διδακτικού  προσωπικού της σχολής Ανθυποπυραγών που δεν είναι απαραίτητο να είναι και μέλη της ΕΔΕ, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 6 του Ν.2454/1997, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 11, παρ. 8, του ν. 4009/2011. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθυντή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή


 23. Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53 Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης

------------------------------------------------------------
1.Μέχρι τη σύσταση των οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο 69. του ν.4249/2014(φεκ 73 τ. Α΄) συγκροτείται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προσωρινό εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ακαδημίας, αποτελούμενο από το Διοικητή αυτής ως πρόεδρο, το Διευθυντή  Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων του Α.Π.Σ ,τον Υποδιοικητή της Ακαδημίας ,τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθυποπυραγών  καθώς και τρείς καθηγητές αυτής που  προτείνει ο Διοικητής της πυροσβεστικής Ακαδημίας.
2.Για τη διαδικασία πιστοποίησης των εθελοντών της ΓΓΠΠ και μέχρι την έκδοση της νέας  απόφασης χρησιμοποιείται  κατά αντιστοιχία η διαδικασία πιστοποίησης για τους εθελοντές του Π.Σ.
4.Για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του π.δ.174/83
5.Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάθεση στους καθηγητές της Σχολής Ανθυποπυραγών καθηκόντων διδασκαλίας και στις λοιπές Σχολές με την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνάφεια αντικειμένου και μαθήματος κατόπιν  εισήγησης  του  Διοικητή της Ακαδημίας μετά από γνώμη των αρμοδίων  Δ/ντων  Σπουδών και την απόφαση του Γ.Γ.Π.Π.