22/3/12

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΑ ΤΟΥ Π.Σ.

Για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε η προχειρότητα των σχεδιασμών της Πρώην Πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ. ΠΡΟ.ΠΟ. και αυτών που συναποφασίζουν για το Πυρ/κό Σώμα και την Πυροπροστασία της χώρας. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε με το «πολυνομοσχέδιο», για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Φρουρούς σε Εμπορικά Πλοία και άλλες διατάξεις» στο οποίο υπάρχουν ρυθμίσεις για ζητήματα του Πυρ/κού Σώματος.
Ειδικότερα : Στο Άρθρο 17 παρ.2 ρυθμίζονται αρμοδιότητες της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του ΠΣ.
Η ρύθμιση είναι θετική για την Α.Υ.Ε.Π.Σ. για λόγους ισονομίας με τις αντίστοιχες Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε), και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, έρχεται όμως να νομιμοποιήσει τις διαδικασίες που ενήργησε πενταμελής Επιτροπή Ιατρών του ΠΣ για την πρόσληψη των 4.000 πυρ/των 5ετούς υποχρέωσης και ειδικότερα για την Διακρίβωση της κατηγορίας ικανότητας των υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, η Οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ.772Φ 213.3 /06-09-2011 Απόφαση ΑΠΣ κατ΄ εφαρμογή του αρθ. 15 του Ν.3938/2011 και της Υ.Α. 34671 Φ .300.2/28-07-2011 χωρίς να έχει την σχετική αρμοδιότητα ως οριζόταν στον Ν 3863/2010 και τις σχετικές τροποποιήσεις του για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Στην συνέχεια η
Παρ. 3 του ιδίου άρθρου ρυθμίζει εκ των υστέρων την νομιμότητα της πρόσληψης των 4.000 Πυρ/των 5ετούς υποχρέωσης που ήδη έχει πραγματοποιηθεί από 20-01-2012 με την υπ. Αριθ. 3708 Φ 300.2 απόφαση ΑΠΣ χωρίς να υφίσταται η σχετική κατηγορία προσωπικού στο ΠΣ.
Εισαγάγει ως νέα κατηγορία προσωπικου του ΠΣ, τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αντικαθιστώντας την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258),
Η νομοθετική ρύθμιση θα έπρεπε να έχει γίνει ταυτόχρονα με την σύσταση των θέσεων αυτών με τον Ν.3938/2011.
Παρόλα αυτά και με την συγκεκριμένη ρύθμιση οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης παραμένουν ως «ιδιαίτερη» κατηγορία προσωπικού διότι το Πυροσβεστικό προσωπικό διαχωρίζεται σε γενικών και ειδικών καθηκόντων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006 η οποία δεν τροποποιείται. Οι Πυρ/τες 5ετούς υποχρέωσης και με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα είναι Πυρ/κό προσωπικό.
Η προχειρότητα και η εξωπυροσβεστική γραφή των σχετικών διατάξεων φαίνεται με την ρύθμιση του αριθμού των οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού που καταργούνται και την αντίστοιχη σύσταση νέων θέσεων ΠY.Π.ΥΣ στην τροποποίηση της παρ.1 του αρθ.9 του Ν.3511/2006 μιας και δεν υπήρχε σε άλλη διάταξη αντίστοιχος αριθμός θέσεων.

Η προχειρότητα δυστυχώς είναι τόσο μεγάλη που οι ιθύνοντες ανέγραψαν αθροιστικά των αριθμό των θέσεων που προέβλεπε ο Ν.3511/2006 , το ΠΔ. 194/2008(Α254) το π.δ. 96/2009 (Α΄ 123) και το ΠΔ 121/2010 (Α΄198).
Η διάταξη αυτή απλά καλύπτει τα δηλωθέντα κενά νόμου και διαδικασιών, σε δελτίο τύπου του τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, της Ν.Δ. Κου Νάκου, στις 23-12-2011 .

Οι υπηρετούντες σήμερα Πυρ/τες και Αρχ/τες μη παραγωγικής σχολής ανέρχονται στους 4.150(;), αριθμός των οποίων υπηρετεί εκτός των οργανικών θέσεων τους. Με την νέα διάταξη δυστυχώς, για πρώτη φορά
δεν θα υφίστανται οργανικές θέσεις για ≈240(;) υπηρετούντες Πυροσβέστες.
Όλα αυτά μάλιστα γίνονται υπό την αίρεση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33παρ.1α του Ν4024/2011, για την «ιδιαίτερη κατηγορία» προσωπικού και την μη τροποποίηση της διάταξης του αρθ.14.παρ.2δ του Ν. 2190/1994,κατά τον χρόνο υλοποίησης της πρόσληψης, σε συνδυασμό με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.3511/2006 .
Το σύνολο των υφιστάμενων μέχρι πρίν το νομοσχέδιο κενών θέσεων γενικών Υπηρεσιών ήταν 4330. Οι κενές οργανικές θέσεις ήταν: α) σε διαφορετικούς Βαθμούς (+-≈1170 Αρχιπυροσβεστών Παρ/κής Σχολής)
β) Υπολογίζονταν ως κενές και αυτές οι οποίες δεν καλύπτονταν οργανικά απ΄την υπηρετούσα δύναμη.
Τέλος η ρύθμιση που ψηφίστηκε δύναται να ακυρώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού για πρόσληψη 725 μονίμων Πυροσβεστών λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστών.
Το ίδιο ισχύει και για την προκήρυξη πρόσληψης 50 Αξιωματικών Γενικών καθηκόντων διότι οι επιλεγόμενοι διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με το Βαθμό Πυροσβέστη (Π.Δ.203/1995 αρθ.1 παρ.4).
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι πειραματίστηκαν χωρίς πρόγραμμα και στόχο.
Τα αποτελέσματα του πειράματος θα έχουν επικίνδυνες συνέπειες τόσο στο σύνολο των εργαζομένων του Πυρ/κού Σώματος όσο και στην Πυροπροστασία της χώρας.
Στους εργαζόμενους με την δημιουργία προσωπικού τεσσάρων διαφορετικών επιπέδων, διαφορετικής, εργασιακής και ασφαλιστικής ένταξης- κατηγορίας, υψηλού μισθολογικού κόστους σε σχέση τον προϋπολογισμό προηγούμενων ετών.
Στην Πυροπροστασία της χώρας λόγω έλλειψης μελέτης κατανομής αυτού του ανθρώπινου δυναμικού (προσδιορισμός θέσης- ειδικότητος-υπηρεσίας) και μείωσης της ετοιμότητας του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε σχέση με πέρσι, κατά τον αριθμό των συμβασιούχων που υπολείπονται της πρόσληψης που μεταφράζεται σε μειωμένη δυνατότητα εκπομπής δυνάμεων πρώτης και άμεσης επέμβασης.
Σε ποιόν θα αποδοθεί η ευθύνη;