4/2/11

ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Με τη δημοσίευση της κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, διαπιστώνουμε μεγάλες περικοπές δαπανών, τόσο στη μισθοδοσία του προσωπικού, όσο και στη συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού.
Οι περικοπές έγιναν με πρόταση του Γ.Λ.Κ. και θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του Πυροσβεστικού Οργανισμού.
Ειδικότερα, για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων 600.000€ λιγότερα απ’ τον υποβαλλόμενο απ’ το Π.Σ. προϋπολογισμό (ΚΑΕ1321) και 250.000€ λιγότερα απ’ τις πληρωμές του 2009, ενώ έχουμε αύξηση του συνόλου των οχημάτων (2.927) με αντίστοιχη μείωση των δαπανών για τις εργασίες συντήρησης (ΚΑΕ861) κατά 350.000€ απ’ το 2009 και 200.000€ απ’ την πρόταση του Π.Σ.
Έχει προβλέψει πιθανότατα η κυβέρνηση ένα εύκρατο καλοκαίρι, που θα οδηγήσει σε μείωση των δαπανών του Π.Σ.
Ενός Π.Σ. που όλοι γνωρίζουμε, ότι η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του, παράγεται από την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και την καλή λειτουργία των μέσων που διαθέτει, ως μηχανοκίνητο Σώμα.
Οι μεγαλύτερες περικοπές όμως, γίνονται στη μισθοδοσία του προσωπικού. Αναλυτικά κατά κωδικό:
ΚΑΕ 211 Βασικός μισθός πολιτικών υπαλλήλων
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011 /2010/2009 /ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
1.270.049 / 1.270.049 / 2.349.000/ 2.214.332/ 1.733.333
ΚΑΕ411Βασικός μισθός Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011/ ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/ 2010/ 2009/ 2008
27.780.932/ 29.500.000/ 42.168.000/ 42.700.000/ 39.315.437
ΚΑΕ 412 Βασικός μισθός μαθητών σχολών
ΠΡΟΫΠ.ΣΜΟΣ 2011/ ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/ 2010/ 2009/ 2008
700.000/ 700.000
ΚΑΕ 414 Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/ 2010/ 2009/ 2008
71.665.384/ 76.100.000/ 96.100.000/ 90.835.500/ 79.038.232
ΚΑΕ 424 Επίδομα εξομάλυνσης μισθολογίου
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ.2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ2008
20.700.000/ 21.000.000/ 30.500.000/ 32.000.000/ 29.386.188
ΚΑΕ421 Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ.2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ2008
30.970.000/ 32.600.000/ 42.900.000/ 43.900.000/ 40.360.670
ΚΑΕ 422 Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ.2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ2008
8.835.000/ 9.300.000
ΚΑΕ 437 Επίδομα ειδικών συνθηκών
ΠΡΟΫΠΣ/ΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
7.600.000/ 8.000.000/ 9.262.000/ 8.463.000
ΚΑΕ711 Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/ 2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
4.700.000/11.500.000/ 14.440.000/ 21.997.000/ 18.267.415
ΚΑΕ712 Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
1.300.000/ 1.500.000/ 1.200.000/ 920.000/ 1.108.940
ΚΑΕ 861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ. 2011/2010/2009/ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
2.800.000/ 3.000.000/ 3.200.000/ 3.151.000/ 3.815.338
ΚΑΕ1321ρομήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ2011/ ΠΡΟΤΑΣΗ Π.Σ.2011/2010/2009 /ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2008
4.600.000/ 5.200.000/ 4.900.000/ 4.802.500

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μείωση για τους μισθούς του πολιτικού προσωπικού (ΚΑΕ211) φτάνει το 35% σε σχέση με τις πληρωμές του 2008, ποσό δυσβάστακτο εάν δεν έχει συνταξιοδοτηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων.
Στο μισθό των Αξιωματικών του Π.Σ.(ΚΑΕ 411), η μείωση για το 2011 ΞΕΠΕΡΝΑ το 41,5% σε σχέση με τις πληρωμές του 2008 (και 53% σε σχέση με το 2009), δηλαδή 20% επιπλέον μείωση του μισθού απ’ το 2010.
Με δεδομένο ότι ο αριθμός των Αξιωματικών παραμένει σταθερός και για μεγάλο χρονικό διάστημα, με μεγάλο αριθμό υπεράριθμων Αξιωματικών απ’ την κρίση τους μέχρι την αποστρατεία, η μείωση διαφαίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
Ούτε ένα Ευρώ για μισθό δοκίμων Πυροσβεστών (ΚΑΕ412) που μεταφράζεται σε μηδενικό αριθμό προσλήψεων. Μπορεί βέβαια να υλοποιηθεί πρόσληψη με ουσιαστική υποβάθμιση της εκπαίδευσης.
Στο μισθό των Πυροσβεστών και Υπαξιωματικών (ΚΑΕ414) η μείωση φτάνει το 25% σε σχέση με το 2009 και με δεδομένη την αποστρατεία 629 συναδέλφων το 2010, πιθανότατα έχει υπολογιστεί ότι θα αποστρατευτούν άλλοι 300 για να μην υπάρξει καθόλου μείωση.
Στο επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών (ΚΑΕ424), η μείωση φθάνει το 48% σε σχέση με την πληρωμή του 2008 και το 52% σε σχέση με το 2009.
Στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας (ΚΑΕ421) η μείωση φθάνει το 40% σε σχέση με το 2009 και στο 30% σε σχέση με τις πληρωμές του 2008
Στο επίδομα ειδικών συνθηκών (ΚΑΕ437) η μείωση φτάνει το 8% σε σχέση με το 2009
Στις δαπάνες για εκτός έδρας εκτέλεση Υπηρεσίας (ΚΑΕ711), απ’ τις οποίες πληρώνονταν και η υπερεργασία της Αντιπυρικής Περιόδου (το δασικό), η μείωση φθάνει το 350% σε σχέση με το 2009 και το 320% σε σχέση με το 2008.
Στις δαπάνες για έξοδα μετάθεσης (ΚΑΕ712) και με δεδομένη την επιλεκτική μη χορήγηση των εξόδων αυτών σε 80 Αξιωματικούς το 2010, έχουμε αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2008, που δηλώνει διπλάσιο αριθμό μεταθέσεων για το 2011. Εκτός και εάν υλοποιηθούν πολλές αποστρατείες και χορηγηθούν τα έξοδα οριστικής μετεγκατάστασης απ’ τον ίδιο κωδικό.
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι Υπηρεσιακοί παράγοντες του Π.Σ. τόνισαν τον κίνδυνο της δυσλειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώματος εξαιτίας της ανεπάρκειας των πιστώσεων.
Συνέπεια όλων των παραπάνω, είναι, η Δαμόκλειος σπάθη της εξουσίας, της κυβέρνησης των εκπροσώπων των Δανειστών της Χώρας, να πέσει με δύναμη στα κεφάλια των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και όποιος τολμήσει να αντιδράσει θα σταλεί νομίμως, με έξοδα για το ταξίδι δηλαδή, στην εξορία και εάν αντέξει, θα επιβιώσει και ο εξόριστος και η οικογένειά του.
Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χώρα οδηγείται σε πτώχευση, παρά τις όποιες θυσίες των εργαζομένων. Η απλή εκτίμηση των δεδομένων, μας δημιουργεί το αίσθημα της αγανάκτησης. Αγανάκτηση, συνέπεια της καθοδηγούμενης εξαθλίωσης και της ολοφάνερης εξαπάτησης ου ελληνικού λαού.
Ο λαός, οργισμένος, παραφέρεται ως νέος, και αυτό είναι όμοιο με το να σβήνεις μια δυνατή φωτιά (ΕΥΡΙΠΙΔΗ Ορέστης). Εμείς γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι το προαναφερόμενο εγχείρημα. Δεν μας απομένει τίποτα άλλο απ’ το να «ποιήσουμε» τιμή στους εκφραστές αυτής της πολιτικής.

Στοιχεία : Από την υπ. αριθ. 55277 Φ512.4/30-12-2010 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και το υπ΄αριθ.45676/24-11-2010 έγγραφο ΑΠΣ καθώς και απ΄το ΓΛΚ για τα έτη 2008-2009-2010.