8/9/08

Δεν έγιναν σοβαρά βήματα στον τομέα Δασοπυρόσβεσης